پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
27
محبوب
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

آموزش احکام در روز سه شنبه در پایگاه المختار برگزار شد

1396/11/24 19:30
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

در روز سه شنبه اموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

1396/11/19 10:59
کلاس آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد
کلاس آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

کلاس اموزشی و عملی احکام در پایگاه المختار برگزار شد

1396/10/21 16:53
برگزاری کلا س احکام در پایگاه المختار
برگزاری کلا س احکام در پایگاه المختار

در پایگاه المختار در روز سه شنبه کلاس احکام برگزار شد

1396/09/24 20:15
برگزاری آموزش احکام در پایگاه المختار
برگزاری آموزش احکام در پایگاه المختار

کلاس آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

1396/09/14 18:47
در مجموعه المختار آموزش احکام داده شد
در مجموعه المختار آموزش احکام داده شد

در مجموعه المختار در روز سه شنبه آموزش احکام داده شد

1396/06/30 14:20
در مجموعه المختار آموزش احکام برگزار شد
در مجموعه المختار آموزش احکام برگزار شد

در روز سه شنبه مجموعه المختار آموزش احکام را در مسجد برگزار کرد

1396/06/21 17:24
در مجموعه المختار کلاس آموزش احکام برگزار شد
در مجموعه المختار کلاس آموزش احکام برگزار شد

در مجموعه المختار در روز سه شنبه کلاس آموزشی احکام برگزار شد

1396/06/15 17:53
در مجموعه المختار آموزش احکام داده شد
در مجموعه المختار آموزش احکام داده شد

در روز سه شنبه بعد از ظهر آموزش احکام در مجموعه لمختار داده شد

1396/06/01 15:04
در مجموعه المختار آموزش احکام برگزار شد
در مجموعه المختار آموزش احکام برگزار شد

در روز سه شنبه در مجموعه المختار آموزش احکام برگزار شد

1396/05/17 20:52
در مجموعه المختار کلاس آموزش احکام برگزار شد
در مجموعه المختار کلاس آموزش احکام برگزار شد

در مجموعه المختار در روز سه شنبه کلاس احکام برگزار شد

1396/05/11 19:04
در مجموعه المختار برای حلقه صالحین جوان اموزش احکام گذاشته شد
در مجموعه المختار برای حلقه صالحین جوان اموزش احکام گذاشته شد

در روز سه شنبه برای حلقه صالحین جوان کلاس احکام گداشته شد

1396/05/04 15:46
در مجموعه المختار حلقه صالحین بر گزار شد
در مجموعه المختار حلقه صالحین بر گزار شد

درمجموعه المختار حلقه صالحین عمومی برگزار شد که به مباحث احکام پرداخت

1396/04/27 15:00
برگزاری کلاس احکام در مجموعه المختار
برگزاری کلاس احکام در مجموعه المختار

در روز سه شنبه 96/4/20 کلاس احکام در مجموعه المختار برگزار شد

1396/04/20 17:23