پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

رای به سایت :
27
محبوب

حلقه نوجوانان در پایگاه المختار برگزار شد
حلقه نو جوانان
حلقه نوجوانان در پایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› جمعه 06 مهر 1397 - 20:16

در پایگاه امختار حلقه نوجوانان برگزار شد

حلقه صالحین کودک در پایگاه المختار برگزار شد
حلقه صالحین کودک
حلقه صالحین کودک در پایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› جمعه 06 مهر 1397 - 19:40

حلقه صالحین کودک در پایگاه المختار در روز سه شنبه برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین کودک
حلقه صالحین کودک
برگزاری حلقه صالحین کودک
    تاریخ› سه شنبه 16 مرداد 1397 - 14:23

در پایگاه المختار حلقه صالحین کودک برگزار شد

حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار برگار شد
حلقه صالحین پیشکسوت
حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار برگار شد
    تاریخ› سه شنبه 19 تير 1397 - 03:58

در حلقه صالحین پیشکسوت المختار مباحث قرآنی گفته شد

در پایگاه المختار حلقه صالحین کودکان برگزار شد
حلقه صالحین کودکان
در پایگاه المختار حلقه صالحین کودکان برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 19 تير 1397 - 03:33

در روز سه شنبه حلقه صالحین کودکان در پایگاه المختار برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار
حلقه صالحین پیشکسوت
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار
    تاریخ› چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 15:20

حلقه صالحین پیش ککسوت در پایگاه المختار برگزار شد

حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد
حلقه صالحین پیشکسوت
حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 02:18

در روز سه شنبه در پایگاه المختار حلقه صالحین پیشکسوت برگزار شد

حلقه صالحین میان سال در پایگاه المختار برگزار شد
حلقه صالحین میانسال
حلقه صالحین میان سال در پایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 1396 - 02:41

در پایگاه المختار در روز سه شنبه حلقه صالحین میانسال برگزار شد

حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد
حلقه صالحین پیشکسوت
حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 27 دي 1396 - 02:11

در پایگاه المختار حلقه صالحین پیشکسوت برگزار شد

حلقه سرگروهها در پایگاه المختار برگزار شد
حلقه سرگروهها
حلقه سرگروهها در پایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 13 دي 1396 - 21:24

حلقه سرگروهها در پایگاه المختار در روز سه شنبه برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 03:03

در پایگاه المختار حلقه صالحین نو نهال برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین نونهال در مجموعه المختار
حلقه صالحین نو نهال
برگزاری حلقه صالحین نونهال در مجموعه المختار
    تاریخ› چهارشنبه 15 آذر 1396 - 02:08

در مجموعه المختار حلقه صالحین نوجوان برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه جوان برگزار شد
حلقه صالحین جو
در پایگاه المختار حلقه جوان برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 15 آبان 1396 - 00:17

در روز یکشنبه در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 10 آبان 1396 - 02:39

در پایگاه المختار حلقه نونهال صالحین برگزار شد

در پایگاه المختار جلسه سرگروه ها برگزار شد
جلسه سرگرو ه ها
در پایگاه المختار جلسه سرگروه ها برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 04 آبان 1396 - 02:45

در روز سه شنبه در پایگاه المختار جلسه سرگرو ه ها برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد
حلقه صالحین جوان
در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 04 آبان 1396 - 02:35

در روز سه شنبهدر پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه نو نهال ها
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 03:57

در پایگاه المختار در روز سه شنبه حلقه نو نهالها برگزار شد

حلقه صالحین نو نهالها در پایگاه المختاربرگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
حلقه صالحین نو نهالها در پایگاه المختاربرگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 27 مهر 1396 - 02:46

در روز سه شنبه در پایگاه المختار حلقه نو نهال مهد مهدویتبرگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه نو نهال
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 19 مهر 1396 - 01:17

در روز سه شنبه بعد از ظهر حلقه نو نهال به اسم مهد مهدویت برگزار شد

در مجموعه المختار حلقه صالحین  نونهال به اسم مهد مهدویت بر گزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در مجموعه المختار حلقه صالحین نونهال به اسم مهد مهدویت بر گزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 23:42

در روز پنجشنبه حلقه صالحین نونهال به اسم مهد مهدویت برگ.ار شد

1 2