قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
120
محبوب

شهید جمشید حاجیلی

تاریخ شهادت:  1360-06-27
محل شهادت:  دهلویه

شهید جمشید حاجیلی متولد 1340که درارتش بوددراهوازتاریخ1360/06/27به درجه شهادت نائل شد.