پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
175
محبوب
معرفی پایگاه : مالـــــــک اشتر

توضيحات:  بسیجیان، سرو قامتانی هستند که سرو در توصیف عظمتشان خمید و دریادلانی که دریا برای تفهیم وسعتشان خشکید. پروانه صفتانی که شمع از سوز و جمالشان آب شد، غیرتمندانی که کوه از هیبت غیرتشان فرو ریخت و طلایه‏ دارانی که حق در سیمایشان متجلّی است. -
<h3 style="color: blue; text-align: center;"> &nbsp;<br /> <span style="font-size:20px;"><strong>&nbsp;<br /> <span style="background-color:#ee82ee;">حضرت مهدی (عج)&nbsp; فرمودند : </span><br /> <span style="background-color:#ee82ee;">&nbsp;</span><br /> <span style="background-color:#ee82ee;">از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کار ها را به ما واگذارید ، بر ماست که شما را از سرچشمه ، سیراب برگردانیم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ف در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید . مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روش است به طرف ما قرار دهید .</span></strong></span></h3>