پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
سه شنبه 29 خرداد 1397 -

رای به سایت :
422
محبوب

علی خوارزمی

تاریخ شهادت:  1362-08-20
محل شهادت:  خاک عراق -مفقود الجسد