قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
425
محبوب

علی خوارزمی

تاریخ شهادت:  1362-08-20
محل شهادت:  خاک عراق -مفقود الجسد