تاریخ : پنجشنبه 21 دي 09:55
کد خبر : 638382
سرویس خبری : پوستر
 

حکومت ایران متولد مردم و برای مردم است.

پوستر

حکومت ایران متولد مردم و برای مردم است.

رییس جمهور آمریکا می گوید حکومت ابران از مردمش می ترسد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ