پایگاه مقاومت بسیج شهید جاوید پور
 
یکشنبه 01 بهمن 1396 -

رای به سایت :
323
محبوب
احکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
احکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

آداب و شرایط واحکام نماز جماعت به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور آموزش داده شد .

1396/10/30 17:09
نماز جماعت ظهر و عصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز جماعت ظهر و عصرجوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت ظهر و عصرصحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت فعال داشتند .

1396/10/30 17:03
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)
نماز اول وقت جماعت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در صحن مطهر امامزاده حسن (ع)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن(ع) شرکت کردند .

1396/10/30 16:58
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهر امامزاده حسن (ع) شرکت کردند.

1396/10/30 14:05
تمرین آموزش تایپ چشم بسته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
تمرین آموزش تایپ چشم بسته جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

تمرین تایپ چشم بسته جوانه های صالحین در پایگاه شهیدان جاویدپور برگزار شد .

1396/10/30 13:47
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

1396/10/30 13:31
تمرین روخوانی و روانخوانی سوره شریفه زلزال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع)
تمرین روخوانی و روانخوانی سوره شریفه زلزال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع)

تمرین روخوانی و روانخوانی سوره شریفه زلزال توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپوردر صحن مطهر امام زاده حسن (ع) برگزار شد .

1396/10/30 13:25
آموزش اسمبل و راه اندازی عملی کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
آموزش اسمبل و راه اندازی عملی کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

نحوه اسمبل و راه اندازی عملی کامپیوتر به جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور آموزش داده شد .

1396/10/30 12:33
روز جمعه نماز اول وقت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)
روز جمعه نماز اول وقت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)

وز جمعه نماز اول وقت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درصحن مبارک امامزاده حسن (ع)

1396/10/30 12:14
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن
مسابقات دوستانه فوتبال جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در زمین چمن

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور یک مسابقه جذاب و دیدنی را در زمین چمن به نمایش گذاردند .

1396/10/29 16:43
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه
بازی شاد و جذاب وسطی چوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور در اطاق پایگاه

بازی وسطی حوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور با جذابیت تمام برگزارشد .

1396/10/29 16:07
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور
مسابقات پینگ پنگ دوبل جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درمسابقات دوبل پینگ پنگ شرکت کردند .

1396/10/29 15:55
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات دوستانه فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات دوستانه فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپورهرروز در پایگاه برگزار میگردد .

1396/10/29 15:47
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج
جلسه حلقه معرفت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه بسیج

تشکیل جلسه حقله های صالحین تحت عنوان چرا نماز می خوانیم در پایگاه برگزارشد .

1396/10/29 15:24
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)
شرکت همیشگی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در نماز جماعات صحن مطهر امامزاده حسن (غ)

شرکت جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور درنماز جماعت صحن مطهرامامزاده حسن (ع) برگزارگردید .

1396/10/29 15:17
یاد گیری پینگ پنگ جوانه های صالحین جدید پایگاه شهیدان جاویدپور
یاد گیری پینگ پنگ جوانه های صالحین جدید پایگاه شهیدان جاویدپور

جوانه های تازه جذب شده پایگاه در حال یاد گیری پینگ پنگ میباشند .

1396/10/29 14:56
روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

تمرین روخوانی قرآن کریم توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاویدپور در پایگاه انجام شد.

1396/10/29 14:40
مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوربرگزار شد .

1396/10/27 13:53
مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات فوتبال دستی توسط جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور برگزار شد.

1396/10/26 12:16
مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور
مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پور

مسابقات فوتبال دستی جوانه های صالحین پایگاه شهیدان جاوید پوراجرا شد .

1396/10/25 13:57

1 2 3 4... 9