پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
جمعه 31 فروردين 1397 -

رای به سایت :
21
محبوب
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

1397/01/27 14:56
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند
اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

اردوی تفریحی اردوگاه دماوند

1397/01/27 14:47
سینما 4 بعدی در مشهد
سینما 4 بعدی در مشهد

سینما 4 بعدی در مشهد " سال 96

1397/01/23 14:48
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد
والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

والیبال نشسته در خوابگاه مشهد " تابستان سال 96

1397/01/23 14:38
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96
حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

حلقه معرفتی در مشهد مقدس در سال96

1397/01/22 16:39
مشهد تابستان96
مشهد تابستان96

مشهد تابستان96

1397/01/18 12:37
ایستگاه راه آهن تهران و حرکت به سمت پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب(ره)َ
ایستگاه راه آهن تهران و حرکت به سمت پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب(ره)َ

ایستگاه راه آهن تهران و حرکت به سمت پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب(ره)َ

1396/05/21 08:14
اردوی پارک آبی مشهد در روز آخر توشط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
اردوی پارک آبی مشهد در روز آخر توشط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

اردوی پارک آبی مشهد در روز آخر توشط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 08:09
مراسم وداع و برگزاری نماز ظهر در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
مراسم وداع و برگزاری نماز ظهر در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

مراسم وداع و برگزاری نماز ظهر در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 08:02
برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)
برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)

برگزاری هیئت در زائر سرا با حضور حاج آقای میرهاشم توسط اعضای صالحین بسیج شهیدآ یت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:58
هیئت حاج آقای میر هاشم و حضور اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
هیئت حاج آقای میر هاشم و حضور اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

هیئت حاج آقای میر هاشم و حضور اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:53
جلسه ی توجیهی و پاسخ یه سوالات شبهه دار توسط مسئولین بسیج شهید آیت الله دستغیب ہره
جلسه ی توجیهی و پاسخ یه سوالات شبهه دار توسط مسئولین بسیج شهید آیت الله دستغیب ہره

جلسه ی توجیهی و پاسخ یه سوالات شبهه دار توسط مسئولین بسیج شهید آیت الله دستغیب ہره

1396/05/21 07:49
حرکت دسته جمعی به سمت حرم و روضه خوانی در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
حرکت دسته جمعی به سمت حرم و روضه خوانی در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

حرکت دسته جمعی به سمت حرم و روضه خوانی در صحن قدس توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:41
صرف شام در رستوران زائر سرا توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
صرف شام در رستوران زائر سرا توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

صرف شام در رستوران زائر سرا توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:36
ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)
ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)

ایستگاه راه آ هن مشهد و اعضای صالحین بسیج شهید آ یت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:31
حرکت به سمت مشهد و بر گزاری نماز جماعت ظهر توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
حرکت به سمت مشهد و بر گزاری نماز جماعت ظهر توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

حرکت به سمت مشهد و بر گزاری نماز جماعت ظهر توسط اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:26
راه آهن تهران اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
راه آهن تهران اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

راه آهن تهران اعضای صالحین بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:20
حرکت به سمت راه آهن با حضور خانواده های اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)
حرکت به سمت راه آهن با حضور خانواده های اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

حرکت به سمت راه آهن با حضور خانواده های اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

1396/05/21 07:15
نظافت ساختمان فرهنگی توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)
نظافت ساختمان فرهنگی توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

نظافت ساختمان فرهنگی توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب ( ره)

1396/05/21 07:08
سالن فوتسال توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)
سالن فوتسال توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

سالن فوتسال توسط اعضای صالحین پایگاه بسیج شهید آیت الله دستغیب (ره)

1396/05/21 07:00

1 2