رای به سایت :
126
محبوب
حوزه 261 صاحب الزمان (عج)
ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

این فرصت استثنایی را از دست ندهید!!!
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
این فرصت استثنایی را از دست ندهید!!!
    تاریخ› چهارشنبه 08 مهر 1394 - 19:35

عجله کنید این همه ثواب فقط برای روز عید غدیر

انتشار موعظه خوبان شماره 21
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار موعظه خوبان شماره 21
    تاریخ› شنبه 04 مهر 1394 - 18:42

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 21 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار تک برگ سیاسی شماره 21
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار تک برگ سیاسی شماره 21
    تاریخ› شنبه 04 مهر 1394 - 18:37

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 21 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 21
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 21
    تاریخ› شنبه 04 مهر 1394 - 18:27

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 21 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

سلسله مباحث مربوط به کشور یمن
بخش دوم
سلسله مباحث مربوط به کشور یمن
    تاریخ› شنبه 28 شهريور 1394 - 13:54

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شعبه عقیدتی سیاسی این حوزه اقدام به انتشار سلسله مباحث مربوط به کشور یمن نموده است.

انتشار موعظه خوبان شماره 20
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار موعظه خوبان شماره 20
    تاریخ› شنبه 28 شهريور 1394 - 13:32

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 20 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار تک برگ سیاسی شماره 20
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار تک برگ سیاسی شماره 20
    تاریخ› شنبه 28 شهريور 1394 - 13:29

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 20این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 20
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 20
    تاریخ› شنبه 28 شهريور 1394 - 13:20

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 20این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

سلسله مباحث مربوط به کشور یمن
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
سلسله مباحث مربوط به کشور یمن
    تاریخ› چهارشنبه 25 شهريور 1394 - 19:31

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شعبه عقیدتی سیاسی این حوزه اقدام به انتشار سلسله مباحث مربوط به کشور یمن نموده است.

انتشار موعظه خوبان شماره 19
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار موعظه خوبان شماره 19
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 19:50

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 19این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 19
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 19
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 19:44

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 19این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار تک برگ سیاسی شماره 19
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار تک برگ سیاسی شماره 19
    تاریخ› شنبه 21 شهريور 1394 - 19:33

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 19این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار تک برگ سیاسی شماره 18
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار تک برگ سیاسی شماره 18
    تاریخ› شنبه 07 شهريور 1394 - 20:57

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 18 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 18
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 18
    تاریخ› شنبه 07 شهريور 1394 - 20:48

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 18 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار موعظه خوبان شماره 17
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار موعظه خوبان شماره 17
    تاریخ› شنبه 10 مرداد 1394 - 20:00

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 17 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 16
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی شماره 16
    تاریخ› شنبه 10 مرداد 1394 - 19:14

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 16این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

جلسه مشترک اجرای طرح رمضانی امربه معروف ونهی ازمنکر
جلسه مشترک اجرای طرح رمضانی امربه معروف ونهی ازمنکر
    تاریخ› یکشنبه 21 تير 1394 - 22:35

دراجرای طرح ابلاغی امربه معروف ونهی ازمنکرتوسط سپاه تهران درماه مبارک رمضان جلسه هماهنگی برگزارگردید

آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
آموزش غیرحضوری فقه و احکام اسلامی
    تاریخ› شنبه 20 تير 1394 - 20:43

به گزارش خبرنگار قسم حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 15 این نشریه در اختیار پایگاه ها قرار گرفت.

انتشار موعظه خوبان در شنبه هر هفته
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
انتشار موعظه خوبان در شنبه هر هفته
    تاریخ› شنبه 20 تير 1394 - 20:13

از این پس می توانید موعظه خوبان را هر شنبه دریافت کرده و مطالعه نمائید.

نشریه سیاسی
شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) منتشر کرد.
نشریه سیاسی
    تاریخ› شنبه 20 تير 1394 - 20:00

به گزارش خبرنگار قسم شعبه عقیدتی سیاسی حوزه 261 صاحب الزمان (عج) شماره 15 تک برگ سیاسی منتشر شد.

RSS
1 2